Androgina osoba – osoba koja se izgledom i vlastitom identifikacijom ne priklanja ni ženskom ni muškom rodu, te se rodno izražava miješano ili neutralno.

Aromantična osoba – osoba koja ne doživljava romantičnu privlačnost prema drugim osobama. Spektar aromantičnih identiteta uključuje demi-romantične osobe (osobe koje osjećaju romantičnu privlačnost samo prema osobama s kojima su stvorile jaku emocionalnu vezu), sivo-aromantične osobe (osobe koje osjećaju romantičnu privlačnost vrlo rijetko) itd.

Aseksualna osoba – amoodređenje osobe koja nalazi seksualno ponašanje neprivlačnim, ili koja je indiferentna prema tome. Aseksualne osobe znaju izražavati želju za ostvarivanje isključivo romantičnih, neseksualnih odnosa ili životnih partnerstva s drugim osobama. Spektar aseksualnih identiteta uključuje demi-seksualne osobe (osobe koje osjećaju spolnu privlačnost samo prema osobama s kojima su stvorile jaku emocionalnu vezu), sivo-aseksualne osobe (osobe koje osjećaju spolnu privlačnost vrlo rijetko) itd.

BDSM – kratica za bondage (vezivanje), discipline/dominance (discipliniranje ili dominacija), submission/sadism (pokoravanje, ropstvo ili sadizam) i masochism (mazohizam). Radi se o konsenzualnom, erotskom ili seksualnom (privremenom ili trajnom) igranju uloga u kojem uzajamno uživaju obje (više ili sve) osobe (osoba), a koje uključuje ostvarivanje fantazija o dominaciji, pokoravanju, ograničavanju, nadzoru, vezivanju, kažnjavanju ili boli. BDSM uključuje različite stupnjeve intenziteta ovih seksualnih praksi, kao i mnogostruke kombinacije seksualnog ponašanja, ovisno o spolu ili rodnom izražavanju partnera_ica, različite vrste igranja uloga (ageplay, animal roleplay, gender-play, uniform, prison, rape…), kao i različiti stupanj tjelesnih modifikacija kod samih seksualnih partnera_ica. U seksualnom činu i/ili prilikom samog igranja uloga, važan faktor znaju imati materijali od kojih je izrađena odjeća ili obuća, odnosno seksualna pomagala, stoga se BDSM odnosi mogu diferencirati po osnovi najčešćih fetiša prema: koži (leather), gumi (rubber) ili lateksu (latex).

Za BDSM se smatra da je jedini konsenzualni (seksualni) odnos koji se može protumačiti kao nelegalni, te za kojeg ne vrijede uobičajene konvencije ljudskih prava (npr. presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju “Laskey, Jaggard and Brown vs. United Kingdom“).

Vanila je opis kojim osobe koje prakticiraju BDSM opisuju društveno prihvaćeno i konvencionalno seksualno ponašanje koje ne uključuje elemente BDSM-a ili sklonosti ka fetišima. Vanila seks u govoru ili slengu može označavati i vrlo konzervativno, jednolično, uobičajeno ili “nemaštovito” seksualno ponašanje.

Biseksualna osoba – osoba koju emocionalno i/ili fizički privlače osobe istog i različitog spola ili roda.

Bicurious, odnosno biznatiželjan_a – osoba koja izražava radoznalost prema seksualnom eksperimentiranju s biseksualnošću, odnosno osobama izvan pretpostavljene vlastite seksualnosti.

Boi – žena koja izražava rodne karakteristike dječaka. U BDSM zajednici označava i submisivnu butch osobu, a često se i koristi za transmuškarce u ranoj fazi tranzicije.

Cisgender – (lat. cis – “s ove strane”) opisuje osobu čiji se spol pripisan pri rođenju poklapa s očekivanim rodnim identitetom, rodnim izražavanjem i ulogama pripisanim osobama tog spola. U govornom jeziku termin se jednostavno odnosi na sve osobe koje nisu transrodne.

Cismuškarac i cisžena su nazivi koji se koriste za osobe čiji se rodni identitet “poklapa” sa spolom koji im je pripisan pri rođenju.

Cissekizam – sinonim za transfobiju.

Cisnormativnost – spolna normativnost. Prihvaćanje samo “biološkog” spola i njemu odgovarajuće rodne uloge kao jedine legitimne i prihvatljive odrednice nečijeg identiteta. Cisnormativnost negira legitimno postojanje transrodnosti i opisuje je kao “bolest” ili “nastranost”.

Dijadičnost / dijadične osobe – osobe čije se spolne karakteristike (kromosomi, gonade, kromosomi, spolni organi i sekundarne spolne karakteristike) prema uvriježenim medicinskim definicijama mogu odrediti kao „muške“ ili „ženske“.

Diskriminacija – diskriminacija predstavlja svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili nejednak tretman na osnovi određenih karakteristika. Ona ima za cilj poništavanje ili umanjivanje poštovanja uživanja ili priznavanja. Višestruka diskriminacija je diskriminacija po više osnova ili na više nivoa ili diskriminacija koja po jednoj osnovi, kršeći jedno pravo, također krši i druga prava.

Prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12), diskriminacija se definira kao stavljanje u nepovoljniji položaj osobe ili osobe s njom povezane rodbinskim ili drugim vezama, po nekoj od 17 navedenih osnova diskriminacije, kao i stavljanje u nepovoljniji položaj neke osobe na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnove za diskriminaciju.

Zakon razlikuje izravnu i neizravnu diskriminaciju: izravna diskriminacija je stavljanje nekoga u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, a neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa mogu objektivno opravdati zakonitim ciljem, a sredstva za njihovo postizanje su primjerena i nužna.

Drag King – je osoba koja se odijeva u odjeću koja se društveno pripisuje muškarcima, a sve u svrhu političkog performansa, zabave ili osobnog zadovoljstva predstavljajući vlastitu definiciju muškosti. Takvo izražavanje može biti personifikacija muškarca, kulturološko izražavanje, nečiji stvarni butch identitet, proširivanje identiteta ili oblik parodije. Drag King-a se oslovljava s “On” kad je u dragu, a s “Ona”  ili nekom drugom zamjenicom kad nije u dragu. Takve se osobe u javnom govoru pogrešno naziva “transvestitima”.

Drag Queen – e osoba koja se odijeva u žensku odjeću radi osobnog zadovoljstva ili zabavnog ili političkog performansa. Drag Queen se oslovljava s “Ona” kad je u dragu, a s “On” ” ili nekom drugom zamjenicom kad nije. Takve se osobe u javnom govoru najčešće pogrešno naziva “transvestitima”.

Gay pride – medijski, slengovski i popularan (i često neispravan i nepotpun) naziv za Povorku ponosa. (vidi Povorka ponosa)

Gej – osoba koja se definira kao muškarac kojeg emocionalno i/ili fizički najčešće privlače osobe koje su društveno percipirane ili koje se identificiraju kao muškarci.

Peder – najčešće diskriminatoran i homofoban naziv za gej muškarca ili čitavu LGBTIQ zajednicu. Unatoč tome, kod nekih gej muškaraca se namjerno prihvaća kao sekundarni seksualni identitet koji se koristi u komunikaciji s osobama prema kojima se razvilo povjerenje da nisu homofobne. Istovremeno se kod nekih neheteroseksualnih muškaraca prihvaća kao primarni seksualni identitet radi izražavanja snažnog političkog stava zbog odbacivanja identifikacije s terminom “gej” koji se vidi kao apolitičan zbog povezivanja s pop-kulturom, konzumerizmom i komercijalizacijom.

Medvjed – sleng koji se koristi za biseksualnog, gej muškarca ili transmuškarca, mišičave, jake ili vrlo jake fizičke građe, izrazite dlakavosti i često vrlo maskulinog rodnog izražavanja, no uglavnom sa snažno izraženim gej identitetom. Debeli “medvjedi” znaju se identificirati i kao “chubs”, “medvjedi” mršave ili atletske građe “otters” (vidre), dok se mlađi ili rastom niski “medvjedi” znaju nazivati “cubs”.

Str8 act – sleng koji se koristi za biseksualnog ili gej muškarca čije normativno rodno izražavanje može neprimjetno “proći” kao heteroseksualno.

Twink – sleng koji se koristi za biseksualnog ili gej muškaraca koji izražava rodne karakteristike dječaka.

Genderfuck – ili “zajebavanje s rodom”, označava namjerno višestruko izražavanje rodova ili rodne kontradikcije, kao i različite interpretacije rodnih i spolni identiteta – kroz odjeću, ponašanje i govor – kako bi se postigla zbunjenost ili zainteresiranost osoba koje se nalaze unutar rodne binarnosti. Osoba koja izražava genderfuck na taj način želi naglasiti razliku između “spola”, “rodnog izražavanja” i “seksualnosti” i stvoriti slobodan prostor unutar društva koje se konstituira kroz heteronormativne odnose. Pojam se usko može vezati uz drag, no za razliku od uobičajenog draga, kod genderfucka je naglasak na iznenađenju, višerodnosti i kontradikciji.

Genderqueer – ili “nebinaran_a”, osoba čiji se rod ne može predstaviti kroz binarne identitete  “muškarca” i “žene” – sveobuhvatni termin i samoidentifikacija za sve rodne identitete koji nisu “muškarac” i “žena”.

Govor mržnje – usmeni ili pisani govor usmjeren javnom izazivanju ili prouzrokovanju mržnje, netrpeljivosti ili razdora i/ili raspaljivanju već postojeće mržnje koja se kroz javni govor mržnje razvija, jača i produbljuje. Hrvatski Kazneni zakon ne koristi naziv “govor mržnje”, već kazneno djelo “javnog poticanja na nasilje i mržnju”, koji osim govora uključuje i medijsko djelovanje. Tako u članku 325. Kaznenog zakona (NN br. 125/2011, 144/12, 56/15, 61/15; 101/17) stoji: “Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, jezika, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.” Isti članak zakona kažnjava i pokušaj činjenja tog kaznenog djela, kao i svaku osobu koja “javno odobrava, poriče ili znatno umanjuje kazneno djelo genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina”.

Zakon o suzbijanju diskriminacije prepoznaje prekršaje koji bi se mogli dijelom svesti pod definiciju “govora mržnje”. Naime, u članku 4. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN br. 85/08, 112/12) stoji: “Poticanje na diskriminaciju smatrat će se diskriminacijom u smislu odredaba ovoga Zakona.”

Hetero-fleksibilan_a – osobe koje se identificiraju kao uglavnom heteroseksualne, no otvorene su za upuštanje u seksualne aktivnosti i s osobama istog spola ili roda.

Heteronormativnost – uvjerenje da su heteroseksualnost i heteroseksualni odnosi “bolji” i “normalniji” od bilo kojih drugih odnosa među spolovima i rodovima, posebice u odnosu na odnose među osobama istog roda i biseksualnost. Heteronormativnost također normira i same rodne uloge – sa striktnim pravilima izgleda i ponašanja predviđenih za “muškarce i žene” – gdje se svako odudaranje od čvrstih heteropatrijarhalnih ideala muškosti i ženskosti karakterizira kao nešto nelegitimno, odnosno kao “neprirodno”.

Heteropatrijarhat – pristup koji promovira heteroseksualnost kao jedini legitimni oblik ljudske seksualnosti, te ignorira postojanje drugih spolnih orijentacija, odnosno postojanje LGBTIQ osoba. Ta ideologija polazi od postavke kako su neheteroseksualne osobe devijantne, abnormalne ili inferiorne u odnosu na heteroseksualne i obično se manifestira kao opća predrasuda, slična rasizmu. Može voditi snažno izraženoj homofobiji i aktima nasilja, posebno kada je pojačana kulturnom ili društvenom homofobijom.

Homofobija/bifobija – iracionalan strah, mržnja, predrasude ili diskriminacija prema lezbijkama, gej muškarcima i biseksualnim osobama (LGB osobama), uključujući osobe koje su tako percipirane. Prema Međunarodnoj enciklopediji žena, homofobija se definira kao diskriminacija koja uključuje predrasude, strah, mržnju i/ili nesnošljivost prema spolnoj privlačnosti prema osobama istog roda kod drugih ljudi, ali i kod samoga_e sebe (Routledge International Encyclopedia of Women: 2000).

Individualna homo/bi/transfobija – proizlazi iz uvjerenja da su lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, interpolne i queer osobe bolesne i/ili nemoralne, što se manifestira kroz osjećaj straha, gađenja, mržnje prema ovim osobama. Ovo uvjerenje proizlazi iz predrasuda i stereotipa koji postoje u društvu, a kojima su najčešći uzrok neinformiranost i neznanje.

Institucionalizirana homo/bi/transfobija – se odnosi na brojne načine kojima (javne) institucije (javna administracija, poslovni i zdravstveni sektor, vjerske zajednice i dr.) diskriminiraju osobe na temelju njihove spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i rodnog izražavanja.

Interspolna osoba – naziv kojim se identificira osoba koja se rađa sa spolnim karakteristikama koje se ne mogu definirati niti kao “muške” niti kao “ženske”. Ove osobe su uglavnom žrtve kirurških intervencija, hormonskih terapija i tabuiziranog života.

Interspolne karakteristike – odnose se na tjelesna obilježja (kromosome, gonade, hormone i spolne organe i sekundarne spolne karakteristike) koja odstupaju od uvriježenog medicinskog razlikovanja koje dijeli osobe na samo dvije kategorije: muški i ženski spol.

Interpolnost – pojam koji se odnosi na niz fizičkih osobina ili varijacija koje se nalaze između stereotipnih ideala muškog i ženskog. Interspolne osobe rođene su s fizičkim, hormonalnim i genetskim značajkama koje se ne mogu definirati kategorijama “ženskog” i “muškog”. Postoje mnogi oblici interspolnosti, te je interspolnost krovni pojam za spektar mnoštva oblika, prije negoli jedinstvena kategorija.

Jezična dekonstrukcija moći – bogatstvo gramatičke rodnosti (južno)slavenskih jezika je svedeno na prototip muškog roda, te nevidljivosti ostalih u jeziku, govoru, a time i u društvu. Jezična dekonstrukcija moći podrazumijeva mijenjanje jezika i korištenje takvog u privatnom i javnom diskursu. Promjena podrazumijeva višerodno izražavanje kako bi se ostvarila rodna ravnopravnost i vidljivost rodova u jeziku i društvu.

Ksenofobija – strah od stranog (ljudi, pojmova, kultura, ponašanja, života) i netrpeljivost prema istom koja može prerasti u mržnju. Ksenofobija se odnosi na strance_kinje, druge/strane kulture i vezuje se uz rasizam i diskriminaciju nad imigrantima_kinjama.

Kulturalna homo/bi/transfobija – odnosi se na društvene norme i pravila koja nam govore da je biti cis i heteroseksualne orijentacije jedino ispravno i/ili moralno.

Lezbijka – osoba koja se identificira kao žena koju emocionalno i/ili fizički najčešće privlače osobe koje su društveno percipirane ili se identificiraju kao žene.

Dyke – sleng naziv koji se odnosi na lezbijku ili lezbijstvo, bez obzira na stvaran seksualni identitet osobe. Izvorno je bio pogrdan naziv za maskuliniziranu ili butch ženu, koji se još uvijek koristi.

Butch – žena s naglašenim društveno normiranim oznakama muškog rodnog izražavanja.

Stone butch – žena koja ima snažno izražena društveno normirana muška rodna obilježja.

Femme – žena s naglašenim društveno normiranim oznakama ženskog rodnog izražavanja.

Stone femme – žena koja ima snažno izražena društveno normirana ženska rodna obilježja.

Power femme – žena koja se zabavlja u performiranju svoje ženstvenosti jer uživa u snazi, moći i tajanstvenosti koje se obično povezuju s pojmom ženstvenosti.

Lipstick lesbian / lipstick femme – žena koja naglašava društveno normirane oznake ženskog rodnog izražavanja kroz odijevanje i šminku. Drugi naziv je doily dyke.

Lezbijski separatizam – političko uvjerenje radikalnog feminizma nastalog 70-ih prema kojem se žene ne bi trebale biti samo identificirati kao lezbijke, već bi trebale živjeti u potpunosti odvojeno i neovisno od muškaraca u ženskim zajednicama.

Lezbofobija – opisuje predrasude, diskriminaciju, seksualno zlostavljanje, fizičko nasilje i druge oblike nasilja prema osobi zbog njenog lezbijskog identiteta.

Lezbijska nevidljivost – izostavljanje lezbijskih života iz javnih diskusija, medijskih prezentacija o LGB osobama, aktivizma i drugih oblika javnosti. Lezbijska nevidljivost je i tendencija heteronormativnog društava da sakrije činjenicu da lezbijke postoje.

Ljudska prava – podrazumijevaju prava, slobode i obaveze svakog ljudskog bića samim njihovim postojanjem. Ne postoji hijerarhija ljudskih prava niti se ona mogu oduzeti ili odbaciti. Osnovne karakteristike ljudskih prava su: univerzalnost, neotuđivost, nedjeljivost i međusobna ovisnost i povezanost. Principi ljudskih prava su: nediskriminacija i jednakost, učešće, uključenost, odgovornost i vladavina zakona.

Mačizam – uvjerenje u mušku superiornost i naglašavanje ideala muškosti i svih onih osobina koje se smatraju tradicionalno muškima, a koja su u pravilu povezana s tjelesnom snagom, hrabrošću i posebno dominacijom prema drugima – muškarcima i ženama – koji se na rodnom spektru nalaze na manjem stupnju maskulinosti od muškarca koji dominira (alfa muškarca). Taj stav može varirati od maskulinog rodnog izražavanja i benignog naglašavanja muževnosti do ekstremnog muškog šovinizma. Mačizam u pojedinim kulturama prihvaća seksizam, nasilje, homofobiju i transfobiju kao legitimna sredstva za potvrđivanje i legitimacije muškosti.

Marginalizirane (ranjive) grupe – skupina ljudi koja je zbog individualnih karakteristika diskriminirana, podložnija nasilju i nepoštivanju pripadajućih ljudskih prava, te koje nema isti pristup informacijama i ustanovama te čije je aktivno učešće u civilnom društvu dodatno sputano posljedicama nasilja, diskriminacije i marginalizacije.

Nasilje – čin ili namjera da se povrijedi ili uništi osoba i njezin integritet i dostojanstvo na fizičkom, psihičkom, emotivnom, duhovnom ili nekom drugom nivou.

Fizičko nasilje – nanošenje ozljeda fizičkom silom drugoj osobi – udarci, povrede i svaki drugi oblik nanošenja fizičkih ozljeda ili bola.

Psihičko nasilje – uključuje verbalne napade, omalovažavanje, vrijeđanje, ismijavanje, deprivaciju slobode kretanja, zastrašivanje, prijetnje.

Seksualno nasilje – uključuje bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni dodiri i/ili komentari, odnosno prijedlog usmjeren protiv volje osobe ili njezine seksualnosti. Uključuje uznemiravanje, zlostavljanje, silovanje, trgovinu, prisilni seksualni rad i pornografiju.

Ekonomsko nasilje – odnosi se na uskraćivanje ili oduzimanje ekonomskih sredstava.

Institucionalizirano nasilje – predstavlja nepravedno i neodgovarajuće postupanje državnih tijela i represivnih organa prema određenim osobama ili skupinama, kao i izostanak reakcije i djelovanja. Institucionalno nasilje ima učinak sistemske deprivacije i negiranja pristupa resursima, servisima i ostvarivanju pravde određenim osobama ili skupinama.

Ormaruša – uvreda koja se odnosi na osobu koja negira vlastitu istorodnu spolnu orijentaciju, biseksualnost ili transrodnost i koja se predstavlja kao strejt i/ili cis, pristajući na heteronormativnost i cisheteronormativne rodne uloge, te heteropatrijarhat zbog čega u konačnici uživa nediskriminaciju i sve društvene povlastice kao i heteroseksualne osobe.

Panseksualnost – seksualna i/ili romantična privlačnost prema drugim osobama neovisno o njihovom spolu i rodu te njihovim mnogostrukim ili neodređenim rodnim varijetetima, onkraj raznih oblika “ženstvenosti” i “muževnosti”. Za razliku od biseksualnosti koja može implicirati privlačnost prema osobama binarno definiranih rodnih identiteta, panseksualnost podrazumijeva privlačnost prema osobama čiji su rodni identitet i rodno izražavanje onkraj rodne binarnosti.

Panrodna osoba (pangender) – osoba koja osjeća da se ne može identificirati niti u muškom niti u ženskom rodu, već se izražava u oba roda ili u vlastitoj konstrukciji nekog ili više rodova.

Dvorodna osoba (bigender) – opisuje tendenciju rodnog izražavanje osobe koji se pomiče iz “muškog” u “ženski” i obratno, ovisno o kontekstu i želji same osobe.

Pomoseksualnost (post-modern sexuality) – neologizam koji se upotrebljava za osobe koje izbjegavaju identifikaciju sa spolnom orijentacijom, rodom, rodnim identitetom ili seksualnim identitetom uopće.

Patrijarhat – sustav društvenih odnosa i struktura u kojemu muškarci kao skupina dominiraju, podčinjavaju i iskorištavaju žene. Temeljen je na hijerarhijskim odnosima, moći i muškoj solidarnosti. Feministički pogled patrijarhat vidi kao izvornu društvenu hijerarhiju i obrazac iz kojeg su se razvili svi ostali oblici izrabljivanja, kao što su to ropstvo, rasizam, kapitalizam, kolonijalizam ili iskorištavanje prirode.

Poliamorija – naziv za održavanje intimnih odnosa, romantične i/ili seksualne prirode, s više od jedne osobe, a uz znanje i pristanak svih partnera_ica.

Povorka ponosa – godišnji prosvjedni skupovi LGBTIQ osoba koji se održavaju diljem svijeta od 1970. godine, najčešće u lipnju i srpnju kao obilježavanje godišnjice sukoba LGBTIQ osoba i policije ispred kluba The Stonewall Inn na Greenwich Villageu u New Yorku, u ulici Christopher. Sukobi policije i građanstva trajali su u noći s 27. na 28. lipnja 1969. i smatra ih se početkom pokreta za oslobođenje i prava lezbijki, gejeva, biseksualnih, transrodnih, interspolnih i queer osoba. Povorke ponosa se održavaju pod različitim imenima, ovisno o gradu u kojem se održavaju, no najčešće se uz ime grada vezuju engleske riječi “Pride” ili “Christopher Street Day”.

Predrasude – radi se generalizaciji, odnosno uopćenom stavu koji dovodi do pretjerane kategorizacije neke grupe i njenih pripadnika_ca. Ako se jasno pokazuje stav prema drugoj grupi, riječ je o otvorenoj predrasudi, a ako se stav ne iskazuje, ali ipak djelatno utječe na ponašanje jedne skupine ili pojedinca_ke prema drugima, radi se o prikrivenoj predrasudi.

Prisilna heteroseksualnost – teorija feministkinje Adrienne Rich prema kojoj se objašnjava da patrijarhat upućuje žene na muškarce i muškarce na žene kao jedini mogući izbor, čak i kad je odnos podčinjavajući i neprihvatljiv za osobu.

Lezbijski kontinuum – povijesna dimenzija ženskog iskustva o tome da su žene voljele žene od početka svijeta i da su birale žene za prijateljice, suradnice, povjerenice, podršku. Frazu je prvi puta upotrijebila Adrianne Rich 1978.

Lezbijska egzistencija – izbor žena da budu naklonjene ženama u svim dimenzijama svoga života. Lezbijsku egzistenciju žive žene koje ne ovise o muškarcima ekonomski, niti emotivno niti seksualno.

Pristup sa stanovišta ljudskih prava – (human rights-based approach) – metodologija čija su osnova standardi i principi ljudskih prava i koja podrazumijeva prepoznavanje i uvažavanje individualnih karakteristika pojedinih grupa koja se bore za ostvarivanje i poštivanje univerzalnih ljudskih prava.

Queer – termin koji se može odnositi na sve osobe, osobine, pokrete, politike ili radnje koje ne proizlaze iz heteronormativnog socijalnog ili kulturnog obrasca. Zbog tako široke definicije queer se često koristi, ovisno o kontekstu, kao imenica, glagol i pridjev – odnosi se na propitivanje i/ili odbijanje nametnutih normi patrijarhalne tradicije; kreiranje prostora, kulture i izražaja koji nadilazi “zatvorene kutije” LGB ili heteroseksualne seksualnosti, i/ili “ženskih” i “muških” spolova / rodova; omogućavanje samodefiniranja; predstavljanje radikalne politike koja uviđa povezanost svih vidova opresije; “proces vječitog remećenja”.

Queer teorija je grana poststrukturalne kritičke teorije koja je nastala početkom ’90-ih godina 20.st. iz gej i lezbijskih i queer studija, ženskih studija i postmoderne kritike društva kao odgovor na tadašnje stanje LGBT pokreta i feminizma. Na stvaranje queer teorija utječu radovi autorica poput Glorie Anzaldúe, Eve Kosofsky Sedgwick i Judith Butler.

Anarho-queer – dio anarhističke teorije koja zagovara anarhizam – ukidanje države, društva autoriteta, klasnih odnosa i eksploatacije – i društvenu revoluciju kao sredstvo za ostvarivanje oslobođenja ne-heteroseksualnih (LGBTIQ) osoba i dokidanje homofobije, lezbofobije, bifobije, transfobije, heteronormativnosti, heteroseksizma, heteropatrijarhata, rodne binarnosti te spola i roda općenito. Anarho-queer taktike isključuju djelovanje posredstvom države, zakona i civilnog društva te se fokusiraju na međusobnu podršku, samoobranu, direktne akcije itd.

Queer-feminizam – grassroots pokret koji proizlazi iz postmoderne feminističke teorije i queer teorije i koji predstavlja kritiku LGBT pokreta i polarizacije između liberalnog i radikalnog feminizma. Queer-feminizam zagovara dekonstrukciju patrijarhata i drugih odnosa utemeljenih na muškom autoritetu, kroz široku frontu i suradnju različitih neprivilegiranih socijalnih slojeva. On nastoji nadići zamke identitetskih politika shvaćanjem opresije LGBTIQ osoba kao dio šire državne i kapitalističke opresije nad ljudima i kroz izbjegavanje fokusa na jednu temu poput bračne jednakosti kao što je to slučaj s nekim LGBT pokretima. LGBT pokret kritizira zbog njegovog gledanja na LGBT problematiku kao odvojenu od drugih opresija (klasnih, rasnih, itd.), liberalni feminizam zbog njegovog fokusa na iskustva bijelih srednjoklasnih žena, te radikalni zbog njegove transfobije i negativnog gledanja na seksualnost kao isključivo domenu opresije žena.

Rod – društveni i pravni status koji “djevojčice” i “dječaci”, “muškarci” i “žene” imaju, kao i skup društvenih i kulturnih očekivanja o tome kako bismo se trebali_e ponašati, kako bismo trebali_e izgledati i kako bismo trebali_e razmišljati.

Rodne slobode – pravo svake osobe da izražava svoj rod na način koji izabere; kroz ženskost, androginost, muškost ili bilo koju drugu točku na rodnom spektrumu. Ovo uključuje pravo na rodnu neodređenost i rodnu kontradikciju. Podrazumijeva da svaka osoba ima pravo da odredi, uvjetuje ili mijenja spol ili rod na način koji joj odgovara, bilo muški, ženski ili bilo koji drugi na rodnom spektrumu. Ovo uključuje pravo na fizičku neodređenost.

Rodne uloge – skup očekivanih postupaka i ponašanja koje društvo nameće osobama ovisno je li njihov spol definiran kao “muški” ili “ženski”.

Rodni identitet – unutarnji osjećaj roda i način na koji izražavamo svoj rod kroz odjeću, ponašanje i izgled, no nije ovisan o spolu pripisanom pri rođenju.

Rodni jaz – (gender gap) raskorak, nesrazmjer u bilo kojemu području djelovanja, vezano uz stupanj sudjelovanja, pristup, prava, nagrađivanje i dobiti muškaraca i žena.

Rodno izražavanje – način na koji se svaka osoba izražava kroz rod, ponašanje, odijevanje, frizuru, glas, govor tijela, tjelesne karakteristike i/ili ostale vanjske oznake.

Rodno uvjetovano nasilje – bilo koji oblik nasilja upotrebom ili prijetnjom fizičkom, emocionalnom i/ili ekonomskom prisilom, uključujući dobacivanje, diranje, silovanje, premlaćivanje, seksualno uznemiravanje, incest i pedofiliju. Feministički i LGBTIQ naziv je “nasilje protiv žena i LGBTIQ osoba”.

Seksizam – naziv za ideologiju koja polazi od postavke da se konstruirane fizičke i mentalne razlike među spolovima moraju reflektirati na različiti ili neravnopravan, položaj rodova u društvu.

Seksualna eksploatacija – seksualno iskorištavanje koje se odnosi na stjecanje seksualnog zadovoljenja, financijske dobiti ili napredovanja zloupotrebom seksualnosti druge osobe, negirajući pritom njena ljudska prava na slobodu odabira, dostojanstvo, jednakost, autonomiju, psihičko i fizičko zdravlje, te pravo na život bez nasilja.

Seksualna i reproduktivna prava – uključuju i seksualnu slobodu, autonomiju, seksualni integritet i sigurnost tijela, seksualnu privatnost i spolnu/rodnu jednakost, seksualni užitak i emocionalno seksualno izražavanje, pravo na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore, na informaciju vezanu uz seksualnost temeljenu na znanstvenim istraživanjima, na sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, te pravo na zaštitu seksualnog zdravlja.

Seksualne i rodne manjine – diskriminatoran i rodno neosviješten naziv za LGBTIQ osobe, suprotan tendencijama LGBTIQ pokreta i standardne terminologije europskih institucija.

Seksualne slobode – predstavljaju mogućnost potpunog izražavanja vlastitih seksualnih potencijala kao i odgovornog ponašanja prema drugima.

Seksualnost – skup osjećanja, ponašanja, stavova i vrijednosti koji se dovode u vezu sa seksualnom željom i identitetom, odnosno postojanjem svakog ljudskog bića kao spolnog, rodnog ili seksualnog. Seksualnost je integralni dio ljudskog razvoja kroz sve faze života, ona uključuje fizičke, psihološke i društvene komponente.

Spol – oznaka – M ili Ž – koju nam je doktor_ica pripisao_la pri rođenju na temelju spolnih organa i kromosoma s kojima smo rođeni_e te se upisuje u rodni list.

Spolna orijentacija – odnosi se na emotivnu, seksualnu i drugu privlačnost prema osobama koje mogu biti istog i/ili različitog spola ili roda.

Spolni identitet – podrazumijeva vlastitu spolnu, rodnu i seksualnu koncepciju, neovisno o spolu koji je pripisan rođenjem te spolnoj orijentaciji, rodu i očekivanom rodnom izražavanju.

Strejter – osoba koja se definira kao muškarac kojeg emocionalno i/ili fizički najčešće privlače osobe koje su društveno percipirane ili koje se identificiraju kao žene.

Strejterica – osoba koja se definira kao žena koju emocionalno i/ili fizički najčešće privlače osobe koje su društveno percipirane ili koje se identificiraju kao muškarci.

Šovinizam – uvjerenje u nadmoćnost ili superiornost vlastite skupine nad drugima. Uglavnom se odnosi na etničke skupine, narode i rod.

Tjelesna tranzicija – proces kroz koji prolaze transrodne osobe prilikom prilagođavanja izgleda i obilježja svojeg tijela kako bi bolje reflektirao rodni identitet osobe. Tranzicija može biti hormonalna i/ili kirurška, odnosno operativna, a operacijom se mogu prilagoditi jedna ili više tjelesnih karakteristika. Operativni zahvat na spolnim karakteristikama se pravilno naziva operacija prilagodbe spola. Termini poput “promjena spola”, “pred-operativno”, “post-operativno” su uvredljivi, diskriminatorni ili jednostavno netočni, budući da ne opisuju točan proces kroz koji transrodne osobe prolaze.

Tjelesni integritet – pravo osobe na vlastito nesmetano tjelesno postojanje, donošenje odluka o vlastitom tijelu i slobodu od nasilja i zadiranja u privatnost.

Transeksualna osoba – zastarjeli i pogrdni naziv za transrodne osobe koje su prošle neku fazu tjelesne tranzicije. Transrodne osobe se odlučuju za različite elemente društvene i tjelesne tranzicije. Neke osobe samo koriste druge zamjenice, neke uz zamjenice promjene i ime, neke uzimaju hormone, a neke se uz hormone odluče i za neke operativne zahvate. Pojam transeksualna osoba reflektira cis centričnu predodžbu o transrodnim osobama koje su “u potpunosti” promijenile svoje tijelo da izgleda sasvim kao “muško” ili “žensko”, ili pak cis centrično očekivanje da sve trans osobe tome zapravo teže.

Transmuškarac (F2M) – osoba koja se identificira kao osoba muškog rodnog identiteta, a kojoj je pri rođenju pripisan ženski spol.

Packer – penalna proteza ili dildo koje neki trans muškarci upotrebljavaju u svrhu seksualnih aktivnosti ili u svrhu više “muškog” izgleda.

Transfobija – odnosi se na neprihvaćanje i negiranje prava na osobnu koncepciju rodnog ili spolnog identiteta i izražavanja. Podrazumijeva strah, mržnju, gađenje i diskriminirajući odnos prema osobama čije stvarno ili percipirano rodno izražavanje i rodni identitet nisu u skladu s društveno pripisanim spolom, kao i na predrasude i diskriminirajući odnos prema osobama koje narušavaju i prekoračuju uske društvene spolne i rodne uloge, pravila i stereotipe.

Transrodna osoba – osoba čiji je rodni identitet različit od spola pripisanog osobi pri rođenju.

Tomboy je naziv za rodno izražavanje mlađih ženskih osoba (nevezano o spolnoj orijentaciji) koje odražava ponašanje dječaka.

Transrodnost – transrodnost je pojam koji uključuje različite načine na koje se osobe izražavaju kada im je rodni identitet drukčiji od spola pripisanog pri rođenju.

Transvestit_ka – osoba koja ponekad ili stalno nosi odjeću koja su društveno pripisuje osobama “suprotnog” spola. Takva praksa ima isključivo veze s rodnim izražavanjem, a nije povezana s rodnim identitetom ili spolnom orijentacijom. Kada se preoblačenje čini u samo svrhu osobnog ili tuđeg seksualnog zadovoljstva, najčešće se koristi skupni naziv crossdresser (CD).

Transžena (M2F) – osoba koja se identificira kao osoba ženskog rodnog identiteta, a kojoj je pri rođenju pripisan muški spol.

Zločin iz mržnje – zločin počinjen s motivom mržnje i netrpeljivosti prema osobi ili osobama koje su drugačije po nekoj njihovoj karakteristici. Po članku 87. Kaznenog zakona RH (NN br. 125/2011, 144/12, 56/15, 61/15; 101/17): “Zločin iz mržnje je kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, jezika, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost ako ovim Zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje”.